Instuderingsfrågor -- Ludvig

Ludde127 2024-03-08
L

Introduktion till begreppet hållbar utveckling

 • Hur definieras hållbar utveckling i grova drag enligt standarddefinitionen som den är framlagd av bl.a Brundtland-kommissionen? Vad är andemeningen i stora drag?
  • Definitionen av hållbar utveckling framlagd av Brundtland-kommissionen är att vi skall använda våra resurser på ett sätt som inte försämrar kommande generationers möjligheter att göra det samma. Vi ska inte heller försämra andra länders situation.
 • Hållbar utveckling brukar även sägas innefatta tre dimensioner. Vilka, och vad handlar de om ur ett samhällsperspektiv?
  • Social, ekonomisk och miljö.
   • Ekonomisk: Hushålla med ändliga naturresurser samt ekonomiska resurser.
   • Miljö: Upprätthålla ekosystemens produktionsförmåga och kapacitet att hantera föroreningar
   • Social: Samhället ska uppfylla FNs mänskliga rättigheter.
 • Vad kallas "ramverket" för hållbar utveckling som alla världens länder enades om 2015 och vad innebär det i korta drag?
  • Agenda 2030, man enades om 17 olika globala hållbarhetsmål, exempel är ingen fattighet, jämnstäldhet, ingen hunger, hållbar energi för alla, hållbara städer.
 • Vad innebär idén om planetära gränser i korta drag?
  • Det är gränser som vi inte får överskrida för att skydda miljön, exempelvis gränser för hur lite sötvatten vi har, klimatförändring, biologisk mångfald, mm.
 • Förklara varför ekonomisk tillväxt kan ses som nödvändigt för hållbar utveckling, men också som ett potentiellt hot. Vad menas med frikoppling (decoupling) och hur hänger det ihop med grön tillväxt?
  • Det är nödvändigt då många aktioner som krävs för att rädda miljön är dyra vilket kräver att våra ekonomier fortsätter växa så att de pengarna kan åsidosättas utan att påverka sociala aspekten av hållbar utveckling. Det kan dock ses som ett hot då ekonomisk tillväxt kan leda till att mer av våra naturresurser används samt att exempelvis elbehoven ökar vilket kan leda till en återgång till elkraftverk som går på fossila medel.
  • Med frikoppling menas att en ekonomisk tillväxt inte längre behöver leda till större negativ påverkan av miljön. Det är viktigt att det frikopplas så att ekonomier i exempelvis Afrika kan fortsätta att växa utan att det negativt påverkar miljön. Detta kan göras igenom att bli mer resurseffektiva samt byta till förnybara energikällor.

Luftkvalité - Lokala och regionala luftföroreningar

 • Vad karaktäriserar lokala/regionala luftföroreningar till skillnad från globala luftföroreningar?
  • Lokala eller regionala luftföroreningar påverkar enbard regionala miljön, detta är exempelvis större partiklar och inte gaser som metan/koldioxid. Exempelvis smog i städer.
 • NOx, SOx, partiklar (PM2,5 och PM10) och flyktiga organiska kolväten (VOC) är exempel på luftföroreningar. Vilka mänskliga aktiviteter/sektorer bidrar till utsläpp eller bildning av var och en av dessa luftföroreningar? Huvudsakliga effekter på hälsan? Vilka föroreningar orsakar försurning respektive övergödning?
  • NOx kommer från all förbränning och påverkar mark och vatten, för mycket NOx i vatten kan leda till syrebrist. Partiklar PM2.5 och PM10, PM10 kommer exempelvis från däck rester från bilar och från uppdraget grus och liknande, medans PM2.5 snarare kommer ifrån ofullständig förbrännign det kan binda till sig tungmetaller och kan ge en värmande eller kylande effekt. VOC kommer från ofullständig förbränning och leder till marknära ozon vilket försämrar luftkvalitet. Vissa VOC är också cancer framkallande. NOx leder också till mer marknära ozon.
 • Hur bildas marknära ozon? Vilka miljö- och hälsoproblem är föroreningen förknippad med?
  • Det bildas från VOC och NOx och solljus samt leder till, Kolmonoxid kan också ha samma roll som VOC. Höga halter av marknära ozon kan irritera slemhinnor och luftvägar samt ge huvudvärk, och kan ge skador på växtlighet.
 • Ge exempel på åtgärder som minskat utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider.
  • Vi har minskat våra utsläpp av svaveldioxid igenom att ha renare och bättre bränsle samt att vi ha rökrensare vid förbränning.
  • Kväveoxider har minskat igenom att katalysatorer används på bilar och industri.
 • Vilket av de 16 svenska miljökvalitetsmålen är direkt knutet till ovanstående luftföroreningar? Nämn några mål som påverkas indirekt av dessa luftföroreningar.
  • Det miljökvalitetsmål som är direkt knutet är frisk luft, mål som är kopplade är begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning, skyddande ozonskikt, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, god bebyggd miljö.
 • Ge något exempel på hur information- och kommunikationsteknik används hos myndigheter i deras arbete kopplat till luftkvalitet och luftföroreningar.
  • De ger information kring hur dålig luftkvalitet och luftföroreningar påverkar samt vad man kan göra för att minska sin påverkan. De får människor att elda mindre och bättre samt att värdera kraft utan utsläpp mer. Att myndigheter har information gör också så att det blir lättare att forska om ämnet och se vilken påverkan olika grejer har.

Klimat - vetenskap och politik

 • Hur fungerar växthuseffekten (växthusgaser, strålning, bortse från siffror)? Vad menas med naturlig respektive förstärkt växthuseffekt?
  • Växthuseffekten fungerar igenom att det bildas ett isolerande lager som gör så att mindre solljus reflekteras ut i rymden, detta gör så att mer av värmen stannar på jorden. Växthusgaser är det isolerande lagret och mer växthusgaser gör lagret tjockare och mindre solljus reflekteras ut. Det finns en naturlig växthuseffekt som är väldigt viktig, utan den skulle jorden vara extremt kall. En förstärkt växthuseffekt är när vi släpper ut växthusgaser som ökar växthuseffekten onaturlig mycket.
 • Nämn 3 antropogena växthusgaser som bidrar till global uppvärmning samt deras primära källor. Vilken av dessa gaser har störst/minst strålningsdrivande effekt (GWP) i sig och totalt sett (dvs med hänsyn till förekomsten i atmosfären)?
  • (CO2, CH4, N2O, O3 och CFC), tre av dom är CO2 CH4 och CFC.
  • CFC har högst GWP, sen CH4 och sen CH2. Totalt sett så är Koldioxid viktigast, sen metan och sen CFC.
 • Klimatmodellering försvåras av så kallade återkopplingsmekanismer som kan ha både värmande och kylande effekt. Beskriv någon sådan återkopplingsmekanism.
  • Ett exempel är att isar smälter på ställe där de har funnits länge, det är då stor risk för att det kommer ske stora utsläpp av gaser som exempelvis metan som har varit fast under isen mycket länge. Is reflekterar också mycket ljus som har kylande effekt, när den försvinner reflekteras mindre av ljuset.
 • Nämn några betydande konsekvenser som den globala uppvärmningen förväntas få på de naturliga systemen?
  • Det kommer bli varmare
  • Vattennivåer kommer öka vilket kommer skapa översvämmningar
  • Vissa växter kommer dö
  • Djur kommer dö om de inte kan leva på de kvarvarande växterna eller om de inte klarar av temperaturerna.
 • Hur hänger global uppvärmning ihop med havsförsurning?
  • Det hänger ihop då koldioxid är en viktig växthusgas, när koncentrationerna av koldioxid ökar blir det lättare för det att reagera med vattnet som kan hålla koldioxid, när vatten håller mer koldioxid blir det surt.
 • År 1992 och 2015 innebar viktiga milstolpar i den globala klimatpolitiken. Vilka överenskommelser slöts då och vilka klimatmål enades man om?
  • 1992 va FNs ramkomvention om klimatförändringar (agenda 21). Målet var att stabilisera hur växthusgaser som släpps ut till en nivå som inte är farlig. Man bestämde att länder skulle skaffa statistik över hur mycket utsläpp de skapar. Det bestämdes också att utvecklade länder skulle ta ledning i arbetet samt att de skulle bidra ekonomiskt till fattigare länder så att de också kan värna om miljön.
  • 2015 slöts paris avtalet, då satte man konkreta mål samt bestämde hur man skulle nå dom. Målet var att hålla växthuseffekten på en nivå som inte ökade globala temperaturer med mer än 2 grader. Detta görs igenom att varje land skapar ett klimatmål, de ska också noggrant redovisa vad de gör för att nå målet och hur det går. Det bestämdes också att 100 miljarder skulle användas för att hjälpa utvecklingsländer.
 • Nämn några skäl till varför det har varit mycket svårare att hantera klimatfrågan än vissa andra miljöfrågor genom internationella överenskommelser.
  • Ett problem är att klimatfrågan är global vilket gör att det som ett land eller en aktör gör inte påverkar dom så mycket direkt, jämfört med giftiga avfall som är värst lokalt.
  • Det är dyrt att implementera många miljö saker som vindkraft jämnt emot fossildrivna kraftkällor.
  • Utvecklingsländer har svårt att undvika att ta samma väg som redan utvecklade länder, det är svårt att hoppa över fossila bränslen då de är så mycket billigare.
  • Det är ett långsiktigt problem och människor har svårt att hantera långsiktiga problem.

Naturresurser och hållbarhet

 • Vilka tre övergripande kategorier delas naturresurser in i och ge exempel på naturresurs inom varje kategori. Hur ser grundförutsättningarna för en långsiktigt hållbar resursanvändning ut för respekt kategori?
  • Flödesresurser
   • Kan ej lagras
   • Påverkas inte mycket av människan
   • Exempel är solljus
  • Fondresurser
   • "Räntan på kapitalet"
   • Kan övernyttjas eller degraderas
   • Exempel är skog, fisk, djur
  • Lagerresurs
   • Ändlig resurs, exempelvis:
    • Återvinningsbara resurser (vissa mineral, sand, grus)
    • Icke återvinningsbar (fossil energi)
    • Klyvbar (radioaktiv)
 • Vad menas med resursbas och reserv för en metall eller mineral?
  • Resursbas: Det är en resurs som är tekniskt möjlig att utvinna men inte ekonomisk lönsamt.
  • Reserv: En resurs som är tekniskt möjlig att utvinna samt är ekonomiskt lönsamt med dagens priser.
 • Beskriv några relevanta hållbarhetsproblem (miljömässigt och socialt) kopplat till gruvdrift.
  • Sociala problem är att det ofta förekommer dåliga förhållande för de som arbetar i gruvor, speciellt i u-länder. Gruvdrift har risk att vara dåligt för miljön ifall det görs dåligt, det kan exempelvis användas någon kemikalie vid brytning som är miljöfarlig, den kemikalien kan också vara farlig för människor vilket även gör det till ett socialt problem. Ett ytterligare socialt problem är att det är stor risk för olyckor som kan skada arbetade i gruvan eller kring befolkning.
 • Vad utmärker en metall eller mineral som kallas "kritisk"? Ge något exempel kopplat till förnybar energiteknik/elektronik.
  • Det är resurser som är sårbara (inte är lätta att ersätta resursen) och det är stor risk för avbrott i produktionen. Exempelvis neodymium och Yttrium.
 • Vad menas med konfliktmineral?
  • Det är mineraler som utvinns i oroshärdar samt används för att finansierar konflikter, exempel är Tenn, volfram, tantal samt guld. För att minska påverkan av konflikt så har EU infört regler för spårbarhet. Andra resurser som inte omfattas i vanliga fall men som i stort sätt har samma problem är diamanter, olja samt kobolt.
 • Vissa menar att resursbegränsningar inte är ett problem då naturresurser kan substitueras, medan andra menar att denna möjlighet kan vara begränsad. Ge något exempel på naturresurser som troligtvis har begränsad substituerbarhet.
  • Ett exempel är guld, det finns ingen annan metall som har samma egenskaper.
 • Ge exempel och beskriv övergripande strategier för att minska användningen av primära naturresurser.
  • Man kan exempelvis återvinna resurserna, som vi gör med aluminium i burkar eller med glas. Man kan också konsumera mindre eller bli mer effektiv i sitt produkt användande. Samt i genom att ha en cirkulär ekonomi.

Energi

 • Vilka energislag dominerar den globala respektive svenska energiförsörjningen (energitillförseln) i grova drag? Den dominerande är energi från kärnkraft, det är sen biobränslen och sen fossila (olja främst), vattenkraft, vindkraft. För el så är det kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, sol.
 • Beskriv några betydande hållbarhetsproblem (och vad de beror på) med dagens energiförsörjning ur ett globalt perspektiv.
  • Globalt sett så används det fortfarande mycket fossila bränslen som är dåligt för miljön då det ger mycket luftföroreningar och släpper ut mycket växthusgaser.
  • Ett annat problem är att vi inte bygger kraftverk lika snabbt som industrierna växer och förlitar oss mycket på fossila bränslen, detta kan komma att skapa brister.
 • Ange/beskriv (kort) 4 principiellt olika strategier för att minska energisystemens klimatpåverkan.
  • Byta till förnybara energikällor som vattenkraft eller vindkraft.
  • Installera luftfilter i existerande förbränningskraftverk.
  • Öka verkningsgraden i kraftverk om möjligt.
  • Minska energianvändningen i genom att exempelvis bygga mer välisolerade hus.
 • Vilka är de potentiellt främsta miljö/hållbarhetsproblemen för: kärnkraft, bioenergi, vattenkraft, solceller och vindkraft ?
  • Största hållbarhetsproblemet för kärnkraft är hur man skall använda det förbrukade kärnbränslet, det kommer fortsätta vara radioaktivt länge. Sociala hållbarheten är också diskuterbar då olyckor kan gå väldigt illa.
  • Bioenergi: Bioenergi kommer från förbränning av biologiskt material, detta förorenar luften, en annan nackdel är att bioenergi använder fondresurser och därför inte hållbart kan skalas oändligt.
  • Vattenkraft: Största problemet med vattenkraft är att det påverkar naturen mycket och påverkar fiskarna som lever i vattnet som vattenkraften använder.
  • Solceller är inte ekonomiskt hållbart då det i de flesta fallen inte är lönsamma kommersiellt. Det används även en hel del icke förnybara resurser.
  • Vindkraft är inte heller helt ekonomiskt hållbart då de är dyra att konstruera. Det kräver även mycket metaller vilket är ett hållbarhetsproblem.
 • Ge exempel på hur datacenter kan bli mer energieffektiva och minska sin klimatpåverkan.
  • De kan återvinna sin restenergi för att värma fastigheter. De kan även byta till mer energieffektiva beräkningsenheter och underklocka dom för att öka produktiviteten. De kan bygga dom i kalla områden så att mindre energi måste läggas på kylning.
 • Utvecklingen mot större andel sol- och vindkraft inom elproduktionen ökar behovet av flexibilitet i andra delar av energisystemet. Varför då? Ge några exempel på lösningar/tekniker som kan bidra med flexibilitet.
  • Eftersom att sol och vindkraft genererar en variabel andel el som varierar på vädret.
  • Man kan undvika problem ifrån det i genom att spara energi, detta kan göras med batterier eller i genom att lagra energi på andra vis.
  • Man kan även lära människor att använda mindre el vid tillfällen då vädret inte är bra för kraftgeneringen.

Miljögifter och toxiska metaller

 • Vad som är ett miljögift eller riskkemikalie bedöms ofta utifrån tre egenskaper (PBT). Vilka är dessa och vad innebär de? Vilka av dessa egenskaper är särskilt viktiga för organiska miljögifter ur ett miljöperspektiv och varför?
  • Persistent (Svårnedbrytbar)
  • Bioackumulerande (Ansamlas i organismer över tid)
  • Toxiskt (giftig för organismer)
  • De av perspektiven är bioackumulerande samt persistent.
 • Vad innebär begreppet biomagnifiering?
  • Att mängden av ett gift ökar över tid då olika djur som har fått i sig giftet blir ätna av andra djur vilket för vidare giftet.
 • Ge ett par exempel på både organiska miljögifter och toxiska metaller.
  • Organiska miljögifter är ddt, pfas, bly samt kvicksilver.
 • Ange/beskriv några viktiga spridningsvägar för miljögifter till miljön.
  • Det kommer exempelvis från ämnen i varor, exempelvis flamskydd.
  • Det kommer också från olyckor som skapade utsläpp eller ifrån medveten spridning som bekämpningsmedel.
  • Det kommer även från förbränning från exempelvis avfall.
 • Vad regleras av EU-direktivet RoHS?
  • Man ska ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Företagen som tillhandahåller produkterna måste se till att gränsvärdena följs.

Avfallshantering och resurshushållning

 • Vilka är de tre vanligaste behandlingsmetoderna för hushållsavfall i Sverige och vad innebär de i grova drag? Vilka eventuella ”nyttor” produceras?
  • Energiåtervinning, materialåtervinning samt biologiskbehandling.
  • Energiåtervinning är när man eldar sopor.
  • Materialåtervinning är när man återvinner material som exempelvis aluminium från burkar man pantar
  • Biologiskbehandling är när man komposterar material eller när man låter det röta för gödsel.
 • Vilken avfallsbehandlingsmetod lämpar sig bäst för matavfall och varför?
  • Biologiskbehandling lämpar sig bäst för matavfall eftersom att maten är biologiskt nedbrytbar och skapar näringsrik jord som kan användas vid odling, andra alternativ som energiåtervinning med förbränning är inte så effektivt för matavfall då det innerhåller mycket vatten. Det är också vanligt att göra biogas av det.
 • Förklara de olika stegen i EU:s avfallshierarki (avfallstrappan) och logiken bakom hierarkin?
  • Det är förebyggande, återvinning, material återvinning, energiåtervinning, deponering.
  • Anledningen är att det är bäst att förebygga att avfall skapas så man inte har något avfall att behöva bearbeta.
  • Återvinning, detta är det mest effektiva sättet att återvinna.
  • material återvinning är också ganska effektivt men skapar förluster då saker inte kan återvinnas 100% effektivt.
  • Energiåtervinning detta är inte så effektivt men är bättre än deponering då man iaf får något tillbaks.
  • Deponering bör alltid undvikas då det förorenar marken och förstör landskap.
 • Vilka utmaningar ser du med att uppnå cirkulär ekonomi (liksom de översta stegen i avfallstrappan)?
  • Ett problem är att människor hellre har nya produkter än gamla, sen går inte allt att återvinna. Det går inte att ha det cirkulärt för evigt, exempelvis kläder kommer inte klara hur många cykler som helst.
 • Vad innebär producentansvar och vad syftar det till? Nämn några produktgrupper som omfattas av producentansvar.
  • Producentansvar är att producenten av varor ansvarar för hela produktens livscykel inklusive återvinning, man måste se till att den produceras på ett hållbart sätt och har en rimlig livslängd och ska vara lätt att återvinna. Exempel är elektronik, plastvaror samt förpackning. Batterier, däck, läkemedel.
 • Vad reglerar Baselkonventionen?
  • Det reglerar hur avfall ska hanteras.
   • Baselkonventionen förbjuder export av farligt avfall som exempelvis elavfall från OECD- och EU-länder till övriga länder.
   • Det är menat att hundra avfallsexport till länder som saknar bra infrastruktur för att hantera avfall på ett miljö och hälsomässigt bra sätt.

Hållbar utveckling i ett företagsperspektiv

 • Vad innebär miljömässigt, socialt respektive ekonomiskt ansvarstagande i ett företags hållbarhetsarbete? Vilka frågor/områden inom detta arbete kan vara särskilt relevanta för elektronik- och IT-företag?
 • Ge exempel på drivkrafter bakom företags hållbarhetsarbete. Lagkrav?

Företagens miljöverktyg: LCA och ekodesign

 • Vad kan ett företag använda en livscykelanalys (LCA) till, dvs vad kan motivera motivera företaget att utföra en LCA?
  • Det kan användas för att bygga produkter som återvinns bättre samt jämföra olika produkter och tjänster mellan företag.
  • De kan få en miljömärkning, om bättre än konkurrenter kan detta fungera som marknadsföring.
  • Det kan fungera som ett investeringsunderlag och vara underlag för politiska styrmedel.
 • Vad är en funktionell enhet och varför behöver man en sådan i en LCA?
  • Det är vad som ska utredas, exempelvis "ett års användning av smartphone".
   • Det behövs för att begränsa vad som undersöks för att göra analysen genomförbar.
 • Vad präglar miljöanpassad produktutveckling (sk eko-design)? Beskriv och exemplifiera vad en produktutvecklare bör beakta vid eko-design av en produkt, såsom dator, mobiltelfon.
  • Man ska tänka på alla steg från "vagga till grav", tillverkning, leverans, användning samt återvinning. När man tillverkar elektroniska produkter bör man tänka på att använda så lite kritiska metaller som möjligt, så få kemikalier och generellt minimera sin miljöpåverkan. Man skall sedan frakta dom på ett miljömedvetet sätt, under användning ska man maximera livslängden och undvika kontinuerliga utsläpp samt. Det ska tillverkas så att det återvinns så bra som möjligt. Under användning skall man också minimera hur mycket energi som används.
 • Vad innebär det att ha ett miljöledningssystem (i korthet)?
  • Det innebär att ett företag har en del som leder företagets arbete mot att prioritera miljön och exempelvis minska sina utsläpp.
  • Detta görs i genom miljöutredning -> planering -> genomförande -> miljörevision -> förbättring [repeat]

Styrmedel- miljöpolitikens verktyg

 • Styrmedel kan kategoriseras på många sätt. Tre huvudsakliga kategorier är regleringar (administrativa), ekonomiska och informativa styrmedel. På vilket sätt styr respektive styrmedelskategori; för- och nackdelar med de olika styrsätten? Ge exempel på konkreta styrmedel inom miljöområdet för respektive kategori.
  • Reglering
   • Detta är regler som bestäms av regeringar, exempel är förbjud av olika miljöfraliga kemikalier. Eller reduktionsplikt.
   • Fördelar är att det nästintill garanterar att reglerna som sätts faktiskt följs
   • en nackdel är att reglerna kan vara för restriktiva och påverka en stor del av samhället negativt.
  • Ekonomiska styrmedel
   • Här använder man den osynliga handen i marknaden för att låta den styra företag till att bli mer miljövänliga. Kan också göras i genom att det implementeras skatter på utsläpp som artificiellt gör det dyrare att inte vara miljövänlig.
   • Fungerar inte om det inte ekonomiskt gynnar företagen mycket att implementera miljövänliga saker
   • Om det fungerar så blir det ingen administrativ overhead för staten.
   • Kräver att konsumenter kräver miljövänliga produkter och är villiga att betala mer för dom.
   • Gör produkter dyrare för konsumenter.
  • Informativa styrmedel
   • Informativa styrmedel är propaganda och informationsinsamling.
   • Informationen som samlas in kan användas för forskning kring hur man kan bli effektivare i miljösammanhang.
   • Kan också användas för att utbilda befolkningen kring hur de kan blir mer miljövänliga.
   • Kan vara dyrt och är ett mer indirekt verktyg än reglering.
 • Beskriv några faktorer som påverkar lämpligheten hos ett styrmedel och om det är möjligt att införa eller inte.
  • Viktiga faktorer är om det är lätt att implementera, har fler fördelar än nackdelar och har en faktisk påverkan.
  • Man kan exempelvis inte ha reglering som säger att vi endast får ha solkraft, detta skulle vara bra ur miljösynpunkt men inte ekonomiskt eller socialt då vi skulle få en enorm energibrist.
  • Mer konkreta faktorer att tänk på är:
   • Måluppfyllelse
   • Kostnadseffektivitet
   • Fördelningsaspekter
   • Rättsäkerhet, transparens samt förutsägbarhet
 • I miljöbalken finns ett antal allmänna hänsynsregler. Nämn och förklara kort två av dessa.
  • De olika hänsynsreglerna är:
   • Ha nödvändig kunskap
   • Genomföra nödvändiga skyddsåtgärder och vidta försiktighetsmått
   • Använda bästa möjliga teknik
   • Undvika kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas
   • Hushålla med råvaror och energi, minska avfall samt minska skadliga ämnen.
   • Välja en lämplig plats.
 • Handel med utsläppsrätter är ett centralt styrmedel inom klimatpolitiken i EU. Förklara kortfattat huvudprincipen för detta styrmedel. Vad den grundläggande skillnaden gentemot koldioxidskatt?
  • Detta fungerar igenom att staten dels ger ut utsläppsrätter till företag men även aktionerar ut utsläppsträtter som går till högst bjudande. Företag förbrukar utsläppsrätter för att kvittera sina utsläpp, om de får slut på utsläppsrätter måste de köpa dom från andra företag. Detta gör att det blir dyrare att göra utsläpp.