Extenta 2023-04-13

Dubulicious 2024-03-09
dubulicious profile picture
 1. Vad heter ramverket för hållbar utveckling som man enades om 2015?
  Answer: d
 2. Vilka är de två vanligaste behandlingsmetoderna för kommunalt avfall (hushållsavfall) i Sverige?
  Answer: b
 3. Vilka två olika regionala miljöproblem bidrar utsläpp av kväveoxider (NOx) till?
  Answer: d
 4. Global warming potential (GWP) är ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till växthuseffekten i jämförelse med koldioxid. Vilket av alternativen beskriver de viktigaste faktorerna som avgör GWP för en gas?
  Answer: d
 5. Vilka element var centrala i den så kallade Brundtland-rapporten (Our Common Future) som publicerades 1987 och som blivit en allmänt accepterad definition på hållbar utveckling?
  Answer: b
 6. Vilken sektor är den mest betydande utsläppskällan av metan och lustgas?
  Answer: d
 7. Koldioxidskatt och utsläppshandel är två exempel på styrmedel som kan användas för att begränsa utsläppen av koldioxid i Sverige och EU. Vilket av följande påstående är korrekt?
  Answer: a/b
 8. Vilka luftföroreningar i dieselbilarnas avgaser bidrar framför allt till dålig luftkvalitet i städer?
  Answer: b
 9. Teknikutveckling genom historien har medfört att människan har ersatt en naturresurs med en annan. Vilken av följande naturresurser verkar svårast att ersätta i framtiden ur ett tekniskt perspektiv?
  Answer: c
 10. Kritiska råvaror är ett begrepp som nämns bland annat kopplat till den gröna omställningen och digitalisering. Vad brukar känneteckna råvaror som kritiska?
  Answer: c
 11. Miljögifter och styrmedel
  Elektronik och andra prylar vi omger oss med innehåller ofta syntetiska organiska kemikalier som fyller någon funktion i produkten. Vissa av dessa ämnen är potentiella miljögifter trots att de ofta är måttligt toxiska.
  1. Ange vilka egenskaper som gör dessa ämnen farliga för människor och djur. Förklara också hur egenskaperna hänger ihop och bidrar till hälsorisker.
   Answer: Persistens innebär att ämnet har lång halveringstid, Bioackumulerande är svårt för organismer att göra sig av med, Toxiska ämnen orsakar hormonstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsproblem, etc...
  2. Beskriv hur potentiella miljögifter som används i produkter kan hamna i miljön, dvs troliga spridningsvägar.
   Answer: Miljögifter kan spridas från tillverkning/återvinning av varor. Vi har medveten spridning i miljön pga. bekämpningsmedel. Vi har oavsiktlig spridning från förbränningar i tillverkning/återvinning.
  3. Hur kan samhället via politiska styrmedel motverka att miljögifter som används i produkter hamnar i miljön. Utgå från de tre etablerade kategorierna av styrmedel (ange dessa) och beskriv ett konkret exempel på styrmedel för varje kategori som skulle kunna tillämpas (eller tillämpas i dag) för att minska spridningen av miljögifter från produkter. Det konkreta syftet med styrmedlet ska framgå.
   Answer: De tre kategorierna av styrmedel är Administrativa, Ekonomiska, Information:
   1. Administrativa - Förbud mot farligt ämne, t.ex. förbud mot användning av freoner i kylskåp.
   2. Ekonomiska - Koldioxidskatta diesel och subventionera HVO (fossilfritt diesel alternativ, fritt från polycykliska aromatiska kolväten) för att minska utsläppen i stadsmiljö.
   3. Information -
    1. Märkning av energieffektivitet på vitvaror.
    2. Alternativt: En Kampanj som informerar befolkning att deras elektronikprylar släpper ut farliga ämnen i inomhusluften pga. bromerade flamskyddsmedel och liknande som finns i alla våra produkter.
 12. Hållbar energi
  Förnybara energikällor utgör en viktig strategi i energisystemens omställning för att minska utsläppen av växthusgaser.
  1. Ge två exempel på förnybara energislag, varav en ska utnyttja en fondresurs. Beskriv för var och en av dessa energislag två potentiella hållbarhetsproblem som måste hanteras.
   Answer: En fondresurs kan t.ex. vara sockerrör, en förnybar kan vara solpaneler.
   1. Sockerrör: Skövla skog för att odla sockerrör. Användning av bekämpningsmedel.
   2. Solpaneler: Använder stor mängd kritiska metaller. Återvinning är svårt.
  2. Det finns även möjlighet att producera el med inga eller små direkta utsläpp av växthusgaser utan att använda förnybara energikällor. Ange två sådana elproduktionssätt och beskriv två potentiella hållbarhetsproblem för var och en av dessa strategier.
   Answer: Bioenergi och Kärnkraftverk:
   1. Bioenergi: Negativa effekter på biologisk mångfald, använder mark för odling.
   2. Kärnkraftverk: Uran gruvbrytning är smutsig, Radioaktivt avfall är persistent.
 13. Hållbarhetsarbete i företag
  Ett molntjänsteföretag med höga ambitioner inom hållbarhet ska göra en upphandling av batterier som ska användas som reservkraft (vid strömavbrott) vid dess datacenter i Sverige.
  1. Vid upphandlingen skulle företaget kunna begära in en livscykelanalys för batteriet från de potentiella leverantörerna. Vilket slags kunskapsunderlag bidrar LCA:n med i valet av batteri?
   Answer: Miljöpåverkansbedömning.
  2. Vad beskriver den funktionella enheten i en LCA och hur används den? Vad skulle en lämplig funktionell enhet för ett batteri (reservkraft) kunna vara/baseras på? Motivera/beskriv hur du tänker.
   Answer: En funktionell enhet är ett kvantifierat mått som standardiserar ett sätt att jämföra olika produkter på. Används för att se till så att analysen är relevant och jämför rätt saker. Den funktionella enheten möjliggör även en bedömning av miljöpåverkan per enhet av produkten.
   En lämplig funktionell enhet för batterier skulle t.ex. kunna vara vilka ämnen som används för att skapa batterierna. Man kan t.ex. jämföra batterier som använder tungmetaller som är toxiska, jämfört med Litium batterier.
  3. Företaget vill också säkerställa sitt sociala ansvarstagande. Ge minst tre exempel på viktiga sociala hållbarsfrågor som företaget bör ta med i sin granskning av leverantörerna. Beskriv därutöver också minst en social hållbarhetsfråga som är särskilt relevant att jobba med internt för ett molntjänsteföretag.
   Answer:
   1. Leverantörer: Barnarbete, Arbetsvillkor, Säkerhet och hälsa.
   2. Molntjänstföretaget: Ingen diskriminering(kön, etnicitet).