Extenta 2023-03-13

Dubulicious 2024-03-09
dubulicious profile picture
 1. Vilka element var centrala i den så kallade Brundtland-rapporten (Our Common Future) som publicerades 1987 och som blivit en allmänt accepterad definition på hållbar utveckling?
  Answer: c
 2. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) är ett EU-direktiv som förbjuder eller begränsar användningen av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter på marknaden. Vilket av alternativen listar ämnen som begränsas av RoHS-direktivet?
  Answer: a
 3. Bioackumulering är ett begrepp som används kopplat till miljögifter. Vad betyder att ett ämne är bioackumulerande?
  Answer: a
 4. Global warming potential (GWP) är ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till växthuseffekten i jämförelse med koldioxid. Vilket av alternativen beskriver de viktigaste faktorerna som avgör GWP för en gas?
  Answer: d
 5. Vad heter den globala klimatöverenskommelsen som slöts 2015?
  Answer: b
 6. Vilken sektor är den mest betydande utsläppskällan av metan och lustgas?
  Answer: c
 7. Koldioxidskatt och utsläppshandel är två exempel på styrmedel som kan användas för att begränsa utsläppen av koldioxid i Sverige och EU. Vilket av följande påstående är korrekt?
  Answer: ?
 8. Juridiska styrmedel, som t.ex. förbud mot vissa typer av produkter med negativ miljöpåverkan, beskrivs ofta som de mest verkningsfulla. Ändå kritiseras ofta denna typ av styrning som ekonomiskt ineffektiv, varför då?
  Answer: b/c ?
 9. Historiskt sett har humankapital genom teknikutveckling möjliggjort substitution av naturresurser. Vilken av följande naturresurser verkar svårast att ersätta?
  Answer: c
 10. Kritiska råvaror är ett begrepp som nämns bland annat kopplat till den gröna omställningen och digitalisering. Vad brukar känneteckna råvaror som kritiska?
  Answer: c
 11. Vid all förbränning bildas kväveoxider (NOx) vilka sedan sprids och bidrar till två olika regionala miljöproblem, vilka?
  Answer: d
 12. Marknära ozon är en sekundär förorening som bildas av andra ämnen som släpps ut från mänskliga aktiviteter. Vilka två typer av utsläpp bidrar gemensamt till att bilda marknära ozon?
  Answer: b
 13. Avfallshantering
  1. Både i EU-direktiv och svensk lagstiftning och praxis pratar man om ”avfallshierarkin” (den sk avfallstrappan). Namnge de olika stegen i ”trappan” i ”rätt” ordning och beskriv den konkreta poängen och eventuella miljönyttan för varje steg.
   Answer: FÅÅED
   1. Förebyggande: Om vi undviker att avfall uppkommer så får vi inget avfall.
   2. Återanvändning: Vi återanvänder vilket resulterar i ingen förlust.
   3. Återvinning: Vi återvinner mycket material som används för nyproduktion för att minska avfall.
   4. Energiåtervinning: Vi kan utvinna energi som gör att vi kan minska användningen av "smutsiga" kraftanläggningar.
   5. Deponering: Vi kan inte göra något mer, to the pit!
  2. Enligt en studie från Avfall Sverige ger en mobiltelefon (ca 170 g) upphov till ca 85 kg avfall. Vad utgörs denna väldiga mängd avfall av?
   Answer: Den stora mängden avfall uppstår från materialsamlingen, produktionen, förpackning etc.
 14. Hållbarhetsarbete i företag
  Ett molntjänsteföretag med höga ambitioner inom hållbarhet ska göra en upphandling av batterier som ska användas som reservkraft (vid strömavbrott) vid dess datacenter i Sverige.
  1. Vid upphandlingen skulle företaget kunna begära in en livscykelanalys för batteriet från de potentiella leverantörerna. På vilket sätt kan en LCA vara till hjälp vid granskningen och valet av leverantör, dvs vilket kunskapsunderlag bidrar LCA:n med i urvalet?
   Answer: Man får en bedömning av produktens miljöpåverkan.
  2. Vad beskriver den funktionella enheten i en LCA? Vad skulle en lämplig funktionell enhet för ett batteri (reservkraft) kunna vara/baseras på. Motivera/beskriv hur du tänker.
   Answer: Den funktionella enheten är ett sätt att kvantifiera ett mått på produktens miljöpåverkan som gör det möjligt att jämföra olika produkter med varandra och även ge en precis bedömning av miljöpåverkan per enhet.
   En funktionell enhet för batterier kan vara hur stor andel av materialet som kan återvinnas.
  3. Företaget vill också säkerställa sitt sociala ansvarstagande. Ge minst tre exempel på viktiga sociala hållbarsfrågor som företaget bör ta med i sin granskning av leverantörerna. Beskriv också minst en social hållbarhetsfråga som är särskilt relevant att jobba med internt för ett molntjänsteföretag.
   Answer:
   1. Leverantör: Arbetsmiljö(hälsan), Arbetsvillkor, Barnarbete
   2. Molntjänstföretag: Etiskt ansvar för produktens användning (inte massövervakning i kina)
 15. Hållbar energi
  Energisektorn är den viktigaste utsläppskällan till växthusgaser i världen och har även många andra hållbarhetsproblem. Ett stort energibolag som idag driver många kolkraftverk funderar på att bygga om dessa för att i stället drivas av biobränsle (skogsbränsle). Denna plan kritiseras dock av flera miljöorganisationer.
  1. Redogör för varför planen med bioenergi kan kritiseras ur ett miljöperspektiv. Vilka potentiella miljörisker är biobränslelösningen förknippad med?
   Answer: Man måste ju skövla skog, bruka mark, odla specifika grödor för att göra biobränsle. Om de kör skog kanske de hugger ner skogen utan att plantera nya. Även om de hugger ner skogen så bildas CO2 som släpps ut. Transporten är även lite oof, det blir en stegfunktion om man tar allt på en gång.
  2. Presentera sedan tre alternativa lösningar som bolaget kan investera i för att få en ”bra mix” av ny elproduktion utan eller med små direkta utsläpp av växthusgaser. Resonera också kring vilka andra hållbarhetsproblem var och en av dessa nya lösningar kan skapa som även måste hanteras i framtiden. Minst ett av alternativen ska utgå från användningen av en lagerresurs.
   Answer:
   1. Kärnkraft: Lagerresurs som har problemet där avfallet måste lagras under en väldigt lång tid.
   2. Solpaneler: Använder stor mängd kritiska metaller. Återvinning svårt.
   3. Vindkraft: Använder stor mängd kritiska metaller. Återvinning svårt.