Instuderingsfrågor - Hussein

Dubulicious 2024-03-08
dubulicious profile picture

Introduktion till begreppet hållbar utveckling

 • Hur definieras hållbar utveckling i grova drag enligt standarddefinitionen som den är framlagd av bl.a. Brundtland-kommissionen? Vad är andemeningen i stora drag?
  • Hållbar utveckling innebär att vi ska kunna uppfylla våra egna behov samtidigt som vi ser till att framtida generationer kan göra detsamma.
 • Hållbar utveckling brukar även sägas innefatta tre dimensioner. Vilka, och vad handlar de om ur ett samhällsperspektiv?
  • Miljömässig: Bevara ekosystemens produktionsförmåga och kapacitet att ta hand om föroreningar.
  • Ekonomisk: Vara sparsamma med ändliga naturresurser och ekonomiska resurser.
  • Social: FNs mänskliga rättigheter skall uppfyllas.
 • Vad kallas "ramverket" för hållbar utveckling som alla världens länder enades om 2015 och vad innebär det i korta drag?
  • Agenda 2030: Alla länder kom överens om 17 globala hållbarhetsmål som alla ska sträva efter. Exempel på dessa är ingen fattigdom, ingen hunger, jämställdhet, hållbar industri, klimat, etc.
 • Vad innebär idén om planetära gränser i korta drag?
  • De planetära gränserna är kvantifierade gränser som vi inte bör överstiga för 9 prioriterade miljöprocesser som reglerar jordens stabilitet. Exempel på dessa är sötvatten, biologisk mångfald, klimat, övergödning, etc.
 • Förklara varför ekonomisk tillväxt kan ses som nödvändigt för hållbar utveckling, men också som ett potentiellt hot. Vad menas med frikoppling (decoupling) och hur hänger det ihop med grön tillväxt?
  • Ekonomisk tillväxt är viktigt eftersom de miljömässiga strategierna är dyra och vi måste konstant utveckla nya tekniker för att effektivisera resursanvändningar.
  • Med ekonomisk frikoppling menas att ett land ska kunna öka BNP utan att påverka miljön negativt.
   Absolut frikoppling innebär att BNP ökar samtidigt som miljöhoten minskar.
   Relativ frikoppling innebär att miljöhoten fortfarande ökar, men i en lägre takt än BNP.

Luftkvalité - Lokala och regionala luftföroreningar

 • Vad karaktäriserar lokala/regionala luftföroreningar till skillnad från globala luftföroreningar?
  • Lokala och Regionala luftföroreningar är PM10 partiklar och små PM2.5 partiklar (kväveoxider, svaveldioxid, marknära ozon). Dessa har negativ påverkan på luftkvalitet och skadar hälsa, material och växtlighet.
   Orsakar försurning och övergödning.
  • Globala luftföroreningar innefattar gaser som koldioxid och freoner, dessa orsakar klimatförändringar och ozonuttunning.
 • NOx, SOx, partiklar (PM2,5 och PM10) och flyktiga organiska kolväten (VOC) är exempel på luftföroreningar. Vilka mänskliga aktiviteter/sektorer bidrar till utsläpp eller bildning av var och en av dessa luftföroreningar? Huvudsakliga effekter på hälsan? Vilka föroreningar orsakar försurning respektive övergödning?
  • NOx: Utsläpp från förbränning. Irriterar ögon och luftvägar. Orsakar försurning och övergödning, marknära ozon.
  • SOx: Bildas av förbränning av bränslen. Svaveldioxidutsläpp minskas genom lågsvavlig olja, minskad oljeedlning, rening i kolkraftverk. Orsakar försurning och hälsoproblem.
  • PM2.5: Bildas vid ofullständig förbränning, bildas i luften från luftföroreningar.
  • PM10: Bildas vid ofullständig förbränning, slitage från dubbdäck/vägbana.
  • VOC: Gasformiga kolväten som bidrar till marknära ozon och partiklar. Bildas av ofullständig förbränning, lösningsmedel och växtlighet.
 • Hur bildas marknära ozon? Vilka miljö- och hälsoproblem är föroreningen förknippad med?
  • Marknära ozon bildas av reaktioner mellan NO2+O2 => NO+O3. Orsakar försurning, övergödning, skador på växtlighet och hälsoproblem (andningsproblem, hjärt-kärlsjukdomar).
 • Ge exempel på åtgärder som minskat utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider.
  • Katalysatorer, rening i kolkraftverk, minskad oljeeldning, etc.
 • Vilket av de 16 svenska miljökvalitetsmålen är direkt knutet till ovanstående luftföroreningar? Nämn några mål som påverkas indirekt av dessa luftföroreningar.
  • Primärt: Frisk luft. Sekundärt: Försurning, övergödning, grundvatten, rikt växt- och djurliv.
 • Ge något exempel på hur information- och kommunikationsteknik används hos myndigheter i deras arbete kopplat till luftkvalitet och luftföroreningar.
  • Används för att utföra klimatmätningar i realtid för prognoser, simulera klimatändringar, prognoser av marknära ozon.

Klimat - vetenskap och politik

 • Hur fungerar växthuseffekten (växthusgaser, strålning, bortse från siffror)? Vad menas med naturlig respektive förstärkt växthuseffekt?
  • Solljus kommer in, studsar på jordens yta, en del absorberas och värmer upp jorden, en del studsar tillbaka ut i atmosfären. Växthusgaser i atmosfären gör så att strålarna studsar tillbaka in och värmer upp jorden ännu mer.
 • Nämn 3 antropogena växthusgaser som bidrar till global uppvärmning samt deras primära källor. Vilken av dessa gaser har störst/minst strålningsdrivande effekt (GWP) i sig och totalt sett (dvs med hänsyn till förekomsten i atmosfären)?
  • CO2(koldioxid): Bildas vid förbränning av fossila bränslen.
  • CH4(metan): Bildas från jordbruk (idisslar, risodlingar), avfallsdeponier och produktion av fossila bränslen.
  • N2O(dikväveoxid): Bildas från jordbruk (gödselmedel), förbränning av fossila bränslen.
 • Klimatmodellering försvåras av så kallade återkopplingsmekanismer som kan ha både värmande och kylande effekt. Beskriv någon sådan återkopplingsmekanism.
  • TODO
 • Nämn några betydande konsekvenser som den globala uppvärmningen förväntas få på de naturliga systemen?
 • Hur hänger global uppvärmning ihop med havsförsurning?
 • År 1992 och 2015 innebar viktiga milstolpar i den globala klimatpolitiken. Vilka överenskommelser slöts då och vilka klimatmål enades man om?
 • Nämn några skäl till varför det har varit mycket svårare att hantera klimatfrågan än vissa andra miljöfrågor genom internationella överenskommelser.

Naturresurser och hållbarhet

 • Vilka tre övergripande kategorier delas naturresurser in i och ge exempel på naturresurs inom varje kategori. Hur ser grundförutsättningarna för en långsiktigt hållbar resursanvändning ut för respekt kategori?
 • Vad menas med resursbas och reserv för en metall eller mineral?
 • Beskriv några relevanta hållbarhetsproblem (miljömässigt och socialt) kopplat till gruvdrift.
 • Vad utmärker en metall eller mineral som kallas "kritisk"? Ge något exempel kopplat till förnybar energiteknik/elektronik.
 • Vad menas med konfliktmineral?
 • Vissa menar att resursbegränsningar inte är ett problem då naturresurser kan substitueras, medan andra menar att denna möjlighet kan vara begränsad. Ge något exempel på naturresurser som troligtvis har begränsad substituerbarhet.
 • Ge exempel och beskriv övergripande strategier för att minska användningen av primära naturresurser.

Energi

 • Vilka energislag dominerar den globala respektive svenska energiförsörjningen (energitillförseln) i grova drag?
 • Beskriv några betydande hållbarhetsproblem (och vad de beror på) med dagens energiförsörjning ur ett globalt perspektiv.
 • Ange/beskriv (kort) 4 principiellt olika strategier för att minska energisystemens klimatpåverkan.
 • Vilka är de potentiellt främsta miljö/hållbarhetsproblemen för: kärnkraft, bioenergi, vattenkraft, solceller och vindkraft ?
 • Ge exempel på hur datacenter kan bli mer energieffektiva och minska sin klimatpåverkan.
 • Utvecklingen mot större andel sol- och vindkraft inom elproduktionen ökar behovet av flexibilitet i andra delar av energisystemet. Varför då? Ge några exempel på lösningar/tekniker som kan bidra med flexibilitet.

Miljögifter och toxiska metaller

 • Vad som är ett miljögift eller riskkemikalie bedöms ofta utifrån tre egenskaper (PBT). Vilka är dessa och vad innebär de? Vilka av dessa egenskaper är särskilt viktiga för organiska miljögifter ur ett miljöperspektiv och varför?
 • Vad innebär begreppet biomagnifiering?
 • Ge ett par exempel på både organiska miljögifter och toxiska metaller.
 • Ange/beskriv några viktiga spridningsvägar för miljögifter till miljön.
 • Vad regleras av EU-direktivet RoHS?

Avfallshantering och resurshushållning

 • Vilka är de tre vanligaste behandlingsmetoderna för hushållsavfall i Sverige och vad innebär de i grova drag? Vilka eventuella ”nyttor” produceras?
 • Vilken avfallsbehandlingsmetod lämpar sig bäst för matavfall och varför?
 • Förklara de olika stegen i EU:s avfallshierarki (avfallstrappan) och logiken bakom hierarkin?
 • Vilka utmaningar ser du med att uppnå cirkulär ekonomi (liksom de översta stegen i avfallstrappan)?
 • Vad innebär producentansvar och vad syftar det till? Nämn några produktgrupper som omfattas av producentansvar.
 • Beskriv några utmaningar för att uppnå cirkulär ekonomi (de högre stegen i avfallshierarkin).
 • Vad reglerar Baselkonventionen?

Hållbar utveckling i ett företagsperspektiv

 • Vad innebär miljömässigt, socialt respektive ekonomiskt ansvarstagande i ett företags hållbarhetsarbete? Vilka frågor/områden inom detta arbete kan vara särskilt relevanta för elektronik- och IT-företag?
 • Ge exempel på drivkrafter bakom företags hållbarhetsarbete. Lagkrav?

Företagens miljöverktyg: LCA och ekodesign

 • Vad kan ett företag använda en livscykelanalys (LCA) till, dvs vad kan motivera motivera företaget att utföra en LCA?
 • Vad är en funktionell enhet och varför behöver man en sådan i en LCA?
 • Vad präglar miljöanpassad produktutveckling (sk eko-design)? Beskriv och exemplifiera vad en produktutvecklare bör beakta vid eko-design av en produkt, såsom dator, mobiltelfon.
 • Vad innebär det att ha ett miljöledningssystem (i korthet)?

Styrmedel- miljöpolitikens verktyg

 • Styrmedel kan kategoriseras på många sätt. Tre huvudsakliga kategorier är regleringar (administrativa), ekonomiska och informativa styrmedel. På vilket sätt styr respektive styrmedelskategori; för- och nackdelar med de olika styrsätten? Ge exempel på konkreta styrmedel inom miljöområdet för respektive kategori.
 • Beskriv några faktorer som påverkar lämpligheten hos ett styrmedel och om det är möjligt att införa eller inte.
 • I miljöbalken finns ett antal allmänna hänsynsregler. Nämn och förklara kort två av dessa.
 • Handel med utsläppsrätter är ett centralt styrmedel inom klimatpolitiken i EU. Förklara kortfattat huvudprincipen för detta styrmedel. Vad den grundläggande skillnaden gentemot koldioxidskatt?