Extenta 2022-03-19

Ludde127 2024-03-09
L
 1. Blandade korta frågor
  1. Ange de två antropogena växthusgaserna som bidrar mest till global uppvärmning (dvs vilka har störst strålningsdrivande effekt totalt sett när man beaktar utsläppens storlek) samt ange en viktig utsläppskälla för var och en av dessa.
   Answer: Koldioxid(förbränning), Metan(Jordbruk).
  2. Vad heter det internationella klimatavtalet som slöts 2015 och vilken maximal global medeltemperaturhöjning jämfört med förindustriell nivå enades man om?
   Answer: Parisavtalet, maximala global medeltemperaturhöjningen var 2 grader Celsius.
  3. DDT är ungefär lika toxiskt som koffein. Vilka två egenskaper hos DDT gör det till ett farligt miljögift?
   Answer:
   1. Bioackumulerande och Toxiskt
   2. Bioackumulerande och persistent. Detta gör att stora mängder kan ansamlas i kroppen över lång tid, vilket gör det farligt även om dagliga mängden är lika liten som koffein
  4. Under vilka förutsättningar uppkommer höga halter av marknära ozon?
   Answer: \(NO_x + VOC + solljus = O_3\)
   När det är mycket förbränning av bränslen \(\implies NO_x\) och \(VOC\), och när det är vindstilla och vi har marknära ozon sprids det ej ut \(\implies\) hög halt.
 2. Energi, klimat och datacenter
  Energisystemen i världen är en betydande utsläppskälla av växthusgaser.
  1. Ange fyra övergripande och principiellt olika strategier för att ställa om energisystemet mot låg klimatpåverkan.
   Answer:
   1. Minska energianvändningen via effektiviseringar och beteendeförändringar
   2. Ersätt fossila bränslen med förnybar energi
   3. Ersätt fossila bränslen med kärnkraft
   4. Koldioxinfångning och lagring
  2. Hur kan man minska klimatpåverkan kopplat till energianvändningen för ett datacenter? Ge minst tre exempel på relevanta och konkreta åtgärder/lösningar som ägaren av datacentret kan utnyttja och som utgår från minst två av strategierna i (a).
   Answer: Dom kan köpa förnybar energi. De kan öka sin energieffektivitet i genom att köpa mer energieffektiv elektronik. De kan köpa batterier så att dom fungerar som en load balancer.
 3. Hållbarhetsarbete i företag
  1. Ett svenskt företag som tillverkar mobiltelefoner vill stärka sitt hållbarhetsarbete. Tillverkningen sker framför allt i Asien och involverar många underleverantörer.
  2. Som led i sitt hållbarhetsarbete har företaget beslutat att deras produkter ska präglas av sk ekodesign. Vad utmärker ekodesign (ange detta)? Beskriv också konkret vad man bör beakta och sträva efter i utvecklingen och produktionen av mobiltelefoner i enlighet med ekodesign (minst 4 konkreta exempel). (5p)
   1. Ekodesign är att man under produktutvecklingen tänker på hur man kan minimera produktens miljöpåverkat, kan använda LCA.
   2. Man kan fundera över vilket material man använder när man tillverkar produkten. Och välja efter hur mycket utsläpp det producerar.
   3. Man bör fundera på hur väl produkten kan återvinnas.
   4. Livslängd.
   5. Återanvändbarhet
  3. Företaget har på senare tid fått besvärliga frågor från kunder om "den sociala hållbarheten" för deras produkter. Ge minst fyra exempel på viktiga frågor som företaget måste ha koll på för att garantera eller förbättra den sociala hållbarheten. (4 p)
   1. Arbetsvillkor för leverantörers anställda
   2. Arbetsmiljö för exempelvis gruvarbetare som framställer resurser.
   3. Ingen av underleverantörerna får ha barnarbete.
   4. Demokrati i länder där underleverantörer är verksamma
 4. Avfallshantering
  1. Insamlingen av hushållsavfall i Sverige omfattar ett antal fraktioner, bland annat matavfall, metallförpackningar och restavfall.
  2. Vilken behandlingsmetod genomgår respektive fraktion i första hand? Beskriv också respektive behandlingsmetod utifrån dess ”nyttor” i ett resursperspektiv. (6 p)
   1. Matavfall: biologisk behandling - man kan exempelvis skapa biobränsle eller kompostera för att använda vid jordbruk.
   2. Metallförpackning: Materialåtervinning - man kan återanvända en stor del av metallerna för att skapa nya produkter.
   3. Restavfall: energiåtervinning - Man kan utvinna energi från avfall som inte är miljöfarligt vid förbränning, detta är bra när man inte har så mycket annat man kan göra med avfallet.
   4. Plast: materialåtervinning - En del av plasten kan återvinnas för att skapa nya produkter vilket minskar mängden ny plast som måste skapas.
  3. Beskriv vad som skulle krävas för att flytta sig uppåt (till det bättre) i avfallshierarkin för respektive fraktion? (3 p):
   1. Förebyggande, återanvändning, material återvinning, energiåtervinning, deponering.
   2. Matavfall: Förebyggande minska förluster köp inte mer än vad du käkar, käka det du köper.
   3. Metall: Gör produkter som håller längre så att de kan återanvändas direkt, över producera inte produkter. (Förebyggande, återanvändning)
   4. Restavfall: Förebyggande - man kan sortera bättre och minska hur mycket som är restavfall. Ingen överkonsumption.
 5. Miljöpolitik
  1. Du har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att föreslå styrmedel till en långsiktig strategi för att minimera "läckaget" av miljögifter från uttjänt elektronik. Styrmedel kan delas in i olika kategorier.
  2. Utgå från tre kategorier av styrmedel (ange dessa) och ge ett exempel på konkret styrmedel för varje kategori som skulle kunna tillämpas (eller tillämpas i dag) för att minska "läckaget" av miljögifter från uttjänt elektronik. (6 p)
   1. Reglering - inför exempelvis förbud för gifter
   2. Ekonomi - Inför skatter på användande av miljögifter
   3. Information - Forska om hur farligt saker är och informera om riskerna och hur läckage hanteras.
  3. Resonera (både teoretiskt och med exemplet ovan) kring de tre valda styrmedlens lämplighet med avseende på måluppfyllnad. (3 p)
   1. Reglering är sannolikt inte hjälpsamt då miljögifterna sannolikt är nödvändiga för att skapa produkten, om det inte finns alternativ så blir det inte hållbart att förbjuda. Ekonomi är mer hjälpsamt då man kan sätta skatter på material som är dåliga så att företagen själva söker substitut. Information är också viktigt då man informerar befolkning och företag kring vilka ämnen som är farliga samt införa märkning som hjälper konsumenter att välja miljövänliga produkter.
 6. Miljömål- synergier och konflikter
  1. Beskriv två exempel på åtgärder/tekniska lösningar inom energisystemet som på ett betydande sätt främjar uppfyllandet av två (eller fler) miljökvalitetsmål och motivera varför de främjar miljökvalitetsmålen. (Energisystemet inbegriper tillförsel, omvandling och användning av energi.)
   1. Begränsad klimatpåverkan: Byt från fossila energikällor till förnybara energikällor.
   2. Minska fordonstrafiken så att det sker mindre koldioxidutsläpp.
   3. Giftfri miljö
    1. Förbjud de mest farliga gifterna.
    2. Inför skatter på alla farliga ämnen så att företagen kommer arbeta för att minimera deras användning av ämnet.
  2. Beskriv två exempel på åtgärder/tekniska lösningar inom energisystemet som främjar uppfyllandet av ett miljökvalitetsmål samtidigt som det (potentiellt) motverkar uppfyllandet av något annat miljökvalitetsmål och motivera varför.
   1. Vattenkraft kan ersätta fossila bränslen och därför begränsa klimatpåverkan men kan påverka levande sjöar och vattendrag då det påverkar fiskar :C
   2. Kärnkraftverk kan ersätta fossila bränslen men kan skapa en osäker strålmiljö om en olycka sker och radioaktiva utsläpp skapas.